Universitet & högskola

På flera av landets högskolor finns möjlighet att studera olika aspekter av demensvård oavsett vilken yrkesgrupp du tillhör. Utbudet består av både korta enstaka kurser och längre utbildningar på magisternivå. Se listan nedan.

 

Att vårda personer med demens

Högskolan Kristianstad
Kursinformation:

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som söker fördjupade kunskaper inom området demenssjukdomar. För den som tidigare läst kursen Demenssjukdomar.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Webbaserad
Plats:
Västerås

Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning

Hälsohögskolan, Jönköping University
Kursinformation:

Äldre med kognitiv funktionsnedsättning till följd av t ex olika demenssjukdomar ska kunna fortsätta leva ett aktivt liv, i samspel med andra. Denna kurs ger dig ökade kunskaper om hur kognitiva funktionsnedsättningar påverkar vardagen, mötet med andra och kommunikationsförmågan. Kursen tar bland annat upp:

  • kommunikation och kommunikationssvårigheter 
  • psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av kognitiv funktionsnedsättning 
  • utredning och uppföljning av beteendemässiga och psykiska symtom 
  • anpassning av den fysiska miljön
Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Uppgift saknas
Plats:
Uppgift saknas

Demens och psykisk ohälsa hos äldre

Mälardalens högskola
Kursinformation:

Kursen riktar sig till dig som är undersköterska eller har annan äldre vårdutbildning. Syftet är att ge dig grundläggande kunskaper om hur olika demenstillstånd och psykisk ohälsa drabbar hjärnan, samt hur de påverkar patientens personlighet och dagliga liv. Den belyser också den utredning och behandling som finns att erbjuda. 

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Uppgift saknas
Plats:
Eskilstuna

Demens och psykisk ohälsa hos äldre (avancerad nivå)

Mälardalens högskola
Kursinformation:

Syftet är att fördjupa din kunskap om demens och psykisk ohälsa hos äldre gällande klinisk bild, utredning och behandling samt att belysa pågående forskning inom området. Kursen kan ingå i en magisterexamen. 

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Uppgift saknas
Plats:
Eskilstuna

För biståndshandläggare: Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv

Sophiahemmet Högskola
Kursinformation:

Kursen har fokus på biståndshandläggarens funktion och uppdrag i mötet med demenssjuka personer, deras närstående och andra vårdaktörer. Målet är fördjupade kunskaper om det friska och sjuka åldrandet, demenssjukdomar, miljöns betydelse, krisreaktioner samt komplexa vård- och omsorgssituationer.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Studenter som fullföljer kursen med godkänt studieresultat tituleras biståndshandläggare med Silviahemsdiplom. Diplom delas ut under högtidliga former.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Uppdragsutbildning
Plats:
Stockholm

Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt

Högskolan Kristianstad
Kursinformation:

Kursens syfte är att studenten utifrån aktuellt kunskapsläge och ett personcentrerat förhållningssätt ska utveckla fördjupade kunskaper om och förståelse för äldre personer med psykisk ohälsa och kognitiv
svikt samt den komplexitet som omvårdnaden vid dessa tillstånd kan innebära.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Nätbaserad
Plats:
Kristianstad (flexibel studieort)

Magisterutbildning i demensvård för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Karolinska Institutet
Kursinformation:

Demenssjukdomar är en bidragande orsak till funktionshinder och beroende och har fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för patienten, vårdgivare, familjer och samhället. Deltagarna kommer genom utbildningen få ökad kompetens att utveckla evidensbaserad och effektiv vård enligt moderna strategier för demensvård.

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter och fysioterapeuter och är framtagen i samarbete med Silviahemmet. Efter examen erbjuds titeln Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut, Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M.Drottningen.

Högskolepoäng:
60
Studieform:
Uppdragsutbildning/distans
Plats:
Uppgift saknas

Magisterutbildning i demensvård för läkare

Karolinska Institutet
Kursinformation:

Magisterutbildningen i demensvård för läkare låter deltagarna på ett kreativt sätt söka evidens och ta fram egna riktlinjer för hur den egna verksamheten ska hantera patienter med demens. Utbildningen har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år.

Högskolepoäng:
60
Studieform:
Distansföreläsningar via internetbaserad lärplattform. 
Plats:
Uppgift saknas

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg

Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
Kursinformation:

En utbildning i hur omvårdnad och bemötande kan utvecklas med hjälp av konstnärliga verktyg som musik, sång, rim, ramsor, poesi, dans och rörelse. Utbildningen bygger på forskning och beprövad erfarenhet som visar på hur musik och dans kan användas som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats, inte minst i demensvården.

Utbildningen kräver inte högskolebehörighet. Däremot ska sökanden vara verksam inom äldreomsorg och eller vård riktad mot äldre

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Uppgift saknas
Plats:
Stockholm

Silviasjuksköterska - omvårdnadskunskap med inriktning demensvård

Sophiahemmets högskola
Kursinformation:

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och bygger på ett samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Den har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som baseras på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående.

Efter genomförd utbildning utges titeln Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm. Det finns också möjlighet att läsa ytterligare 30 högskolepoäng för en magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård »

Högskolepoäng:
30
Studieform:
Uppdragsutbildning på distans, en introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.
Plats:
Stockholm/Internet

Specialisering i demensvård för undersköterskor (Silviasyster)

Sophiahemmets högskola
Kursinformation:

Utbildningen vänder sig till undersköterskor och bygger på ett samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Den har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som baseras på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående.

Efter genomförd utbildning utges titeln Silviasyster av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm.

Högskolepoäng:
60
Studieform:
Distansutbildning. Två dagar per kurs genomförs vid högskolan. Utbildningen är upplagd så att yrkesarbete och studier kan kombineras.
Plats:
Stockholm/Internet

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård (Högskolan Dalarna)

Kursinformation:

Utbildningen som ges inom ramen för sjuksköterskans omvårdnadskompetens har ett tydligt fokus på personcentrerad omvårdnad för personer med demens. Vidare på evidens, förbättringsarbete och ledarskap. Omvårdnadsåtgärder för personer med demens och fokus på uppföljning av- och vårdplanering för BPSD. Fokus ligger också på hållbar utveckling för demensvården i relation till genus, och kulturella aspekter, samt demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv.

Efter avslutad utbildning kommer du ha den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med en inriktning mot demensvård.

Högskolepoäng:
60
Studieform:
Nätbaserad (50 % distans)
Plats:
Falun (flexibel studieort)

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård

Sophiahemmets högskola
Kursinformation:

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor och bygger på ett samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet. Den har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som baseras på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående.

Efter fyra godkända kurser (30 hp) utges titeln Silviasjuksköterska av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm.

Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård erhålls vid Sophiahemmet Högskola då alla sju kurserna (60 hp) är genomförda och godkända.

Högskolepoäng:
60
Studieform:
Distans, en introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.
Plats:
Stockholm/Internet

Vård av personer med demenssjukdom

Linköpings universitet
Kursinformation:

Kursen vänder sig till dig med vårdyrken som söker fördjupade kunskaper och ökad kompetens i vården av personer med demenssjukdom. Kursen behandlar innebörden av att leva med demenssjukdom ur ett familjeperspektiv, samt hur vården kan organiseras för att skapa goda förutsättningar att stödja och hjälpa personer med demenssjukdom och deras närstående.

Högskolepoäng:
7,5
Studieform:
Campusförlagd
Plats:
Norrköping